Our Team

Riwaj Neupane

Riwaj Neupane

President

BEX 4th Year

Riwaj Neupane

President

Nischal Rai

Nischal Rai

Vice President

Nischal Rai

Vice President

Ravi Gurau

Ravi Gurau

Secretary

Ravi Gurau

Secretary

Manish Adhikari

Manish Adhikari

Resource Manager

Manish Adhikari

Resource Manager

Sagar Lamichhane

Sagar Lamichhane

Executive Member

Sagar Lamichhane

Executive Member

Ashish Jaiswal

Ashish Jaiswal

Executive Member

Ashish Jaiswal

Executive Member

Nabin Paudyal

Nabin Paudyal

Executive Member

Nabin Paudyal

Executive Member

Yunik Maharjan

Yunik Maharjan

Executive Member

Yunik Maharjan

Executive Member